Ma van 2023.06.01

Input:

Új rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről

2023.03.21, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

Több mint húsz év után új jogszabály váltotta fel a szakmai körökben jól ismert, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletet. Az EU 2020/2184 irányelv előírásaihoz igazodó 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 2023. január 12.-én lépett hatályba.

Ivóvíznek nevezünk minden, eredeti állapotában vagy kezelés utáni állapotban lévő, ivásra, főzésre, ételkészítésre vagy egyéb háztartási célra szánt vizet – mind köz-, mind magántulajdonban lévő létesítményekben –, függetlenül annak eredetétől és attól, hogy szolgáltatása elosztóhálózatból vagy tartálykocsiból történik-e, illetve hogy azt palackba vagy más zárt edényzetbe töltik-e, beleértve a forrásvizet is. Ivóvíz továbbá valamennyi élelmiszerüzemi célú víz, azaz valamennyi víz, amelyet a 178/2002/EK rendelet 2. cikke szerint az élelmiszeripari vállalkozások élelmiszer előállításához használnak fel, beleértve mindazon anyagoknak és termékeknek a gyártását, feldolgozását, tartósítását és forgalmazását, amelyek emberi fogyasztásra szolgálnak. [5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 2. §. 20]

A januárban életbe lépett új rendelet hatálya az emberi fogyasztásra szánt víz minőségi követelményeire, az ivóvízhez való hozzáférés javítására és a vízminőség-ellenőrzés rendjére terjed ki.

Meghatározásra kerültek azon esetek is, amelyekre nem vonatkozik a rendelet hatálya. Ezek a következők:

 • a természetes ásványvízre (a 10–13. § és az 5. melléklet kivételével)
 • a gyógyvízre
 • az ivóvízben és a használati melegvízben alkalmazott biocid termékekre
 • az ivástól és ételkészítéstől eltérő céllal használt ivóvízre, amelynek minősége nem jelent sem közvetlen, sem közvetett káros hatást a vízhasználók egészségére, és felhasználását a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal szociális vízellátásként vagy ivástól és ételkészítéstől eltérő egyéb háztartási használati célú vízellátásként engedélyezte
 • a 178/2002/EK rendelet) 2. cikke szerint az élelmiszeripari vállalkozásokban élelmiszer előállításához felhasznált vízre és mindazon anyag és termék gyártására, feldolgozására, tartósítására és forgalmazására, amely emberi fogyasztásra szolgál, ha ezek megfelelnek a 178/2002/EK rendelet követelményeinek, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megállapítja, hogy a víz minősége nem befolyásolja a késztermék, élelmiszer minőségét
 • ha az új rendelet vagy a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet másként nem rendelkezik, az új rendeletet – az 1–4. §, a 10–13. §, a 19. § (7) és (9) bekezdése, valamint az 1. melléklet, a 2. melléklet B) rész 4. pontja, a 3. melléklet és az 5. melléklet kivételével – nem kell alkalmazni a napi átlagban 10 m3-nél kevesebb vizet szolgáltató vagy 50 főnél kevesebbet kiszolgáló vízellátásból származó ivóvíz esetén, kivéve, ha az ilyen vizet közösségi ellátást biztosító saját célú ivóvízműből szolgáltatják
 • az új rendeletet a kereskedelmi, szolgáltatási, közszolgáltatási célból vagy munkavégzéshez kapcsolódó tevékenység keretében napi átlagban 10 m3-nél kevesebb vizet szolgáltató, vagy 50 főnél kevesebbet kiszolgáló ivóvízszolgáltatók esetén – az 1–5. §, a 7–24. §, valamint az 1–3. és 5–6. melléklet kivételével – nem kell alkalmazni
 • az új rendeletet a palackba vagy más zárt edényzetbe töltött ivóvizet előállító gyártók esetén – az 1–5. §, a 10. §, valamint az 1. melléklet 1. és 2. pontja és az 5. melléklet kivételével – nem kell alkalmazni
 • az új rendeletet a vizet sótalanító, utasokat szállító és vízszolgáltatóként tevékenykedő tengeri hajókra – az 1–5. §, a 7–19. §, valamint az 1–3. és 5–6. melléklet kivételével – nem kell alkalmazni
 • az új rendelet 1. melléklet 1. pontjában szereplő minimumkövetelményekre vonatkozó rendelkezéseit a forrásvizekre nem kell alkalmazni

 

A víz a következő feltételek esetén minősül ivóvíznek:

 • nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai, fizikai vagy radiológiai anyagot, amely az emberi egészségre potenciális veszélyt jelenthet
 • megfelel az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 1. melléklet 1., 2. és 5. pontjában meghatározott követelményeknek (lásd lentebb)
 • megfelel az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 1. mellékletben nem szereplő, az országos tisztifőorvos által országosan vagy a népegészségügyi szerv által az adott vízellátó rendszerre vonatkozóan az emberi egészség védelme érdekében esetlegesen meghatározott további paraméterek határértékeinek
 • az első két bekezdésben, valamint az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 5–17. §-ban meghatározott követelmények teljesülnek és minden szükséges intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége megfeleljen a rendeletben meghatározott előírásoknak

 

Az ivóvízre vonatkozó határértékek

Az új rendelet az ivóvíz határértékek területén is tartalmaz változásokat, mind a paraméterek körében (pl. biszfenol-A, klorát, haloecetsavak, mikrocisztin-LR, PFA vegyületek, urán), mind a határértékekben pl. bór, króm, klorit, ólom, szelén).

Az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket és parametrikus értékeket az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

 

1. Mikrobiológiai vízminőségi jellemzők

 

1.1. Ivóvízellátó rendszerekben továbbított ivóvízre vonatkozó értékek:

 

Vízminőségi jellemző

Határérték

Mértékegység

Enterococcus bélbaktériumok

0

Szám/100ml

Escherichia coli (E. coli)

0

Szám/100ml

 

1.2. Palackban vagy más zárt edényzetben forgalmazott ivóvízre vonatkozó értékek:

 

Vízminőségi jellemző

Határérték

Mértékegység

Enterococcus bélbaktériumok

0

Szám/250ml

Escherichia coli (E. coli)

0

Szám/250ml

Coliform baktériumok

0

Szám/250ml

Pseudomonas aeruginosa

0

Szám/250ml

Telepszám 22 °C-on

100

Szám/ml

Telepszám 37 °C-on

20

Szám/ml

 

2. Kémiai vízminőségi jellemzők

 

Vízminőségi jellemző

Határérték

Mértékegység

Megjegyzés

Akrilamid

0,10

µg/l

1.

Antimon

10

µg/l

21.

Arzén

10

µg/l

Benzol

1,0

µg/l

Benzo(a)pirén

0,010

µg/l

Biszfenol-A

2,5

µg/l

Bór

1,5

mg/l

2.

Bromát

10

µg/l

3., 4.

Kadmium

5,0

µg/l

Klorát

0,25/0,70

mg/l

3., 5.

Klorit

0,25/0,70

mg/l

3., 6.

Króm

25

µg/l

21.

Réz

2,0

mg/l

21.

Cianid

50

µg/l

1,2-diklór-etán

3,0

µg/l

Epiklórhidrin

0,10

µg/l

7.

Fluorid

1,5

mg/l

Haloecetsavak (HAA-k)

60

µg/l

3., 8.

Ólom

5

µg/l

9., 10., 21.

Higany

1,0

µg/l

Mikrocisztin-LR

1,0

µg/l

11.

Nikkel

20

µg/l

21.

Nitrát

50

mg/l

12.

Nitrit

0,5

mg/l

12., 13.

Peszticidek

0,10

µg/l

14., 15.

Peszticidek összesen

0,50

µg/l

16.

PFA vegyületek összege

0,10

µg/l

17.

Policiklikus aromás szénhidrogének

0,10

µg/l

18.

Szelén

20

µg/l

Tetraklór-etilén és triklór- etilén

10

µg/l

A két paraméter koncentrációjának összege

Trihalometánok összesen

50

µg/l

3., 19.

Urán

30

µg/l

Vinil-klorid

0,50

µg/l

20.

Cisz-1,2-diklór-etilén

50

µg/l

Kötött aktív klór

3,0

mg/l

3., 22.

 

Megjegyzés:

1. A paraméter jellemzően a vízzel érintkező anyagokból történő kioldódás következtében kerülhet az ivóvízbe. Az ivóvízben, a határértéknek való megfelelőség biztosítása, a 10–13. § szerinti termékengedélyezés folyamatán keresztül történik.

2. A határérték 2,4 mg/liter, azon ivóvízellátó rendszerekben, ahol a geológiai adottságok 1,5 mg/liter feletti bórkoncentrációt eredményeznek az ivóvíz-ellátáshoz kitermelésre kerülő felszín alatti vízben.

3. Törekedni kell minél kisebb érték elérésére anélkül, hogy a fertőtlenítés biztonsága csökkenne.

4. Ezt a paramétert csak ózon ivóvízkezelő szer alkalmazása esetén kell vizsgálni.

5. Ezt a paramétert csak klór-alapú ivóvízkezelő- vagy fertőtlenítő szer alkalmazása esetén szükséges vizsgálni. A 0,25 mg/liter határértéket kell általánosan alkalmazni, ahol a klór-alapú vegyszer adagolása kizárólag fertőtlenítési céllal történik, valamint új ivóvízkezelő eljárások létestését követően. Azon ivóvízkezelő eljárások alkalmazása esetén, ahol a klór-alapú vegyszer adagolása oxidációs céllal történik, esetileg évente, összesen maximum 30 napos egybefüggő időtartamig 0,70 mg/liter