Ma van 2023.03.28

Input:

A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosítása

2023.01.24, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

Az egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 29/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 2023. 01.02. naptól módosította a fent hivatkozott rendeletet. A módosítás célja, hogy a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság ajánlásaival összhangban az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek bevezetésre kerüljenek.

A múlt évben, a 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelettel bevezetett módosítás a korábban használt fogalmak körében több változást is hozott:

  • egészségkárosító vagy biztonságot veszélyeztető kockázat megfogalmazásából kikerült a megadott határérték szövegrész, helyébe a megadott foglalkozási expozíciós határérték került. Az új meghatározás szerint: egészségkárosító vagy biztonságot veszélyeztető kockázat: a munkahelyi légtérben lévő szennyező anyagra megadott foglalkozási expozíciós határérték túllépése vagy határérték hiányában a kockázat olyan mértéke, amely veszélyeztetheti a munkavállalók egészségét vagy biztonságát; 
  • változott az expozíció fogalma is: a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a munkavállalót az adott munkakörnyezeti tényező ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelés nélkül éri;
  • expozíció-becslés fogalmában a „expozíció mérését” szövegrész helyébe az „expozíciós koncentráció mérését” szöveg lépett: azon tevékenység, mely magában foglalja az expozíciós koncentráció mérését, vagy mérés hiányában a feltételezhetően „megszökött” anyag becsült tömegének munkatérben valószínűsíthető hígulásából adódó légtér-koncentráció becslését; 
  • kockázatértékelés: a méréssel vagy becsléssel nyert expozíciós koncentráció összehasonlítása a határértékkel; az „ennek hiányában a küszöb koncentrációval, vagy küszöb koncentráció nélküli anyagok esetében az elérhető legkisebb kockázatot jelentő koncentrációval” szövegrész kikerült,
  • megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy 8 órás vagy annál rövidebb műszak, 40 órás munkahét esetén megengedett, idővel súlyozott átlagkoncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, kivéve egyes küszöbérték nélküli mutagén vagy daganatkeltő anyagokat;

A 98/24/EK irányelv hatályában a „foglalkozási expozíciós határérték” más meghatározás hiányában a munkavállaló